Oferowane usługi

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

Pomagamy w realizowaniu obowiązku dotyczącego wyliczenia sprawozdań środowiskowych. Kto powinien je składać?
Przedsiębiorca, który korzysta ze środowiska w zakresie m.in:

 1. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza – czyli:
  • użytkuje samochód w firmie i wlicza w koszty jego paliwo, także dotyczy to maszyn roboczych, pojazdów szynowych, ciągników rolniczych, wózków widłowych
  • posiada np. kotłownie, agregaty prądotwórcze;
  • prowadzi usługi n: spawania, lakierowanie samochodów,.
 2. poboru wód podziemnych lub powierzchniowych –z własnego ujęcia
 3. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
 4. ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze i zasolone odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi;
 5. składowania odpadów.

Jeśli wyliczone opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekraczają 800 zł, podmiot jest zwolniony z obowiązku jej wniesienia, ale nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania. Należy je złożyć w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

OPŁATA PRODUKTOWA

Kto powinien składać takie sprawozdanie?

Przedsiębiorcy wprowadzający po raz pierwszy do obrotu produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru, tektury, szkła gospodarczego oraz drewna. Także utylizując odpady poużytkowe – odpady powstające z olejów i opon – są zobowiązani do sporządzenia i złożenia sprawozdania OŚ-OP1. Opłatę produktową wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w terminie:

 •  do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za opakowania);
 •  do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za produkty)

USŁUGI BIUROWE

Przedsiębiorcy często sami radzą sobie z obsługą dokumentów swojej firmy, ze względu na koszty, jakie generuje zatrudnienie osoby wykonującej usługi sekretarskie. Osoba taka nie jest potrzebna codziennie, a jedynie w newralgicznych momentach działania firmy. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z naszych usług administracyjno-biurowych w zakresie obsługi biura Państwa firmy, np.:

 •  wystawianie faktur, pisanie pism,   podań,  wniosków,  odwołań oraz innych dokumentów na zlecenie Klienta;
 • wprowadzanie danych, sporządzanie zestawień;
 •  porządkowanie bieżących dokumentów firmy, archiwizacja dokumentów;
 •  obsługa  korespondencji email, fax, telefonicznej i pocztowej;
 • oraz innych wg indywidualnych zleceń klienta.

Usługi tego typu realizowane są w biurze klienta lub w naszym biurze, w zależności od indywidualnych ustaleń. Cena uzależniona jest od zakresu wykonywanych usług.

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Ewidencja dokumentów księgowych kosztów i przychodów
 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7/VAT-7K, VAT-UE
 • Przygotowywanie zestawienia obrotów
 • Sporządzanie zeznania rocznego PIT-36/PIT-36L
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S.
 • Reprezentowanie klienta przed U.S.

KSIĘGI HANDLOWE, CZYLI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • Tworzenie i uzgadnianie planu kont
 • Dekretacja dokumentów księgowych kosztów i przychodów
 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Sporządzanie bilansów
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7/VAT-7K, VAT-UE, CIT-8
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S.
 • Sporządzenie raportów do GUS-u
 • Reprezentowanie klienta przed U.S.

RYCZAŁT

 • Ewidencja dokumentów przychodów
 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7/VAT-7K
 • Sporządzanie zeznania rocznego PIT-28
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S
 • Reprezentowanie klienta przed U.S

KADRY, PŁACE, ZUS

 • Przygotowywanie umów o pracę
 • Przygotowywanie umów zleceń, umów o dzieło
 • Przygotowywania świadectw pracy
 • Naliczanie urlopów
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Pozostała dokumentacja
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Wystawianie wszelkich zaświadczeń dla pracowników rozliczanie wynagrodzeń (sporządzanie list płac)
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia
 • Sporządzanie deklaracji rocznej PIT-11, PIT4R, PIT8AR
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami podatku dochodowego od wynagrodzeń do U.S.
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami składek do ZUS
 • Sporządzanie informacji do ZUS – ZUA, ZCNA, ZWUA, DRA IWA itp., Wysyłanie drogą elektroniczną przygotowanych dokumentów do ZUS
 • Naliczanie składek ZUS
 • Przekazywanie informacji o dochodach do wydziału emerytur i rent
 • Sporządzanie druków Z-3, Z-3A,
 • Przekazywanie druków ZLA do ZUS
 • Sporządzanie informacji RMUA dla pracowników